Ana Sayfa Yaşam 26 Mart 2021 4 Görüntüleme

Tahmidiye Duası fazileti ve sırları nelerdir? Tahmidiye Duası kaç defa okunur?

Tahmidiye Duası Arapça okunuşu

Tahmidiye duası, Hz. Ali’nin ismi azam duası olarak kabul gördüğü ve Allah’ın 99 isminden Adl, Hayyum, Kayyum, Hakem, Kuddüs, Ferd isimlerinin merhametine ve rahmetine sığınarak ettiği duadır. 19 kubleden oluşan dua, Kuran-ı Kerim’de geçen ayetlerden meydana gelmektedir. Tahmidiye duası, Kuran’da geçen ayetlerin bir ortaya gelmesiyle oluşturulduğundan ötürü etkili bir dua olduğu rivayet edilir ve edilen duaların ve kabul edilmesi ve isteklerin gerçekleşmesi için Tahmidiye duasının okunması alimler tarafından tavsiye edilmektedir. 

TAHMİDİYE DUASI FAZİLETLERİ

Hz. Ali’nin Allah’ın 99 ismine sığınarak ettiği Tahmidiye Duası, alimler tarafından sıklıkla okunan dualar ortasında yer almaktadır. Bediüzzaman hastalandığı vakit Tahmidiye Duasını ederek şifa bulduğu rivayet edilmektedir. Duaların kabul edilmesi, dileklerin gerçekleşmesi için Tahnidiyye Duasının sık sık okunması tavsiye edilmektedir. 

TAHMİDİYE DUASI NASIL YAPILIR? 

Tahmidiye Duasına başlamadan evvel abdest alınarak niyet edilmelidir. Farz (vakit) namazını kıldıktan sonra 2 rekat hacet namazı kılınır. Tövbe istiğfar edilir ve 10 kere Allahu Ekber dedikten sonra Tahmidiye Duası 19 defa okunur. 

TAHMİDİYE DUASI OKUNUŞU

1-) Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

2-)Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

3-)Feenzelallahu sekinetehu aleyh. La yahzünühümu’l feze’u’l-ekber.Yurzekune ferihine bima atahum. Selamun Kavlem-mir-rabbir-rahim. Ya naru kuni berdev-ve selama. Lillezine amenu hüdev-ve şifaun. Ve nünezzilu mine’l- Kur’ani ma hüve şifauv ve rahmetul-lilmü’minin.

4-) Ve’lhamdu lillahi rabbi’l-alemin. Ale’l-imani billahi ve ala vahdaniyyetihi ve ala külli ismim min esmaihi te’ala ve ‘ala külli sıfatim min sıfatihi sübhanehu hamdem-bi adedi cemi’i tecelliyati esmaihi ve sıfatihi celle celaluhu mine’l-ezeli ile’l-ebedi la ilahe illa hu.

5-) Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

6-) Feenzelallahu sekinetehu aleyh. La yahzünühümu’l-feze ‘u’l-ekber. Yurzekune ferihine bima atahum. Selamun kavlem-mir-rabbir-rahim.Ya naru kuni berdev ve selama. Lillezine amenu hudev ve şifaun.Ve nünezzilu mine’l-Kur’ani ma hüve şifauv-ve rahmetul-lilmü’minin.

7-) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’r-risaleti’l-Muhammediyyeti ve’l-imani biha hamdem-bi-adedi hasenati Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve kemalatihi ve semeratihi ve fevaidihi ve bi- ‘adedi hasenati alihi ve ashabihi ve ümmetihi ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.

8 -) Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

9-) Feenzelallahu sekinetehu aleyh. La yahzünühümu’l-feze ‘u’l-ekber. Yurzekune ferihine bima atahum. Selamun kavlem-mir-rabbir-rahim.Ya naru kuni berdev ve selama. Lillezine amenu hudev ve şifaun.Ve nünezzilu mine’l-Kur’ani ma hüve şifauv-ve rahmetul-lilmü’minin.

10-) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l –Kur’ani ve’l-imani bihi hamdem-bi –‘adedi meani’l Kur’ani’l mütesavvirati fi’l-efhami ve-bi-adedi kelimatihi ve hurufatihi’l mütemessileti fi’l-hevai ila ahiri’z vakit.

11-) Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

12-) Feenzelallahu sekinetehu aleyh. La yahzünühümu’l-feze ‘u’l-ekber. Yurzekune ferihine bima atahum. Selamun kavlem-mir-rabbir-rahim.Ya naru kuni berdev ve selama. Lillezine amenu hudev ve şifaun.Ve nünezzilu mine’l-Kur’ani ma hüve şifauv-ve rahmetul-lilmü’minin.

13-) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l – Kur’ani ve’l-islami hamdem- bi-‘adedi’l-melaiketi ve’r-ruhaniyyati ve’l-enami ve tesbihatihim ve tahmidatihim ve tekbiratihim ve tehlilatihim fi-cemi’i’l-ezman.

14-) Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

15-) Feenzelallahu sekinetehu aleyh. La yahzünühümu’l-feze ‘u’l-ekber. Yurzekune ferihine bima atahum. Selamun kavlem-mir-rabbir-rahim.Ya naru kuni berdev ve selama. Lillezine amenu hudev ve şifaun.Ve nünezzilu mine’l-Kur’ani ma hüve şifauv-ve rahmetul-lilmü’minin.

16-) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l- imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nucumi ve harekatiha ve sekenatiha ve zerratiha.

17-) Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

18-) Feenzelallahu sekinetehu aleyh. La yahzünühümu’l-feze ‘u’l-ekber. Yurzekune ferihine bima atahum. Selamun kavlem-mir-rabbir-rahim.Ya naru kuni berdev ve selama. Lillezine amenu hudev ve şifaun.Ve nünezzilu mine’l-Kur’ani ma hüve şifauv-ve rahmetul-lilmü’minin.

19-) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nebatati ve’l eşcari ve evrakıha ve ezhariha ve esmariha ve büzuriha ve tesbihatiha ve tahmidatiha.

Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala küllim min-ni’amihi hamdem-bi-‘adedi külli ni‘amehi kema yeliku bi-cenabihi celle celaluhu.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus.

Bi-hakkı ismike’l-azami. Ve bi-hakkı ayati furkanike’l-ahkemi. Salli ala seyyidina Muhammedin rasulike’l-ekram. Bi-adedi zerrati vücudina. Ve bi-adedi aşirati dekaiki umrina. Ve hayatina. Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n-nuri’s-sekinete ve’t-temkine ve’l-ıtmi’nan. Kema enzelte ala nebiyyike’l-muhtari ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.

Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n nuri’s sekinete ve’l-imanel-halis. Ve’l-yakine’l-kamile ve’n-niyyete’s-sadikate ve’l-metanete’l-etemme fi-hidmeti’l-Kur’ani ve’l-iman. Ve amin feze ‘ana bi-def’i’l-bid’iyyati’l-hailati an- şe airi’l-islam. Ve ferrih kulubena bi-i ‘lani’ş-şe airi’l-islamiyyeti an-karibi’z-zamani ve bi neşri resaili’n nuri bi kemali’r revaci beyne’l alemi’l islam. Ve sellimna ve sellim dinena. Vesellim resaili’n nuri ve talebeteha min tecavuzi’l mülhidin. Verzukna verzuk Üstazena Sa’iden Nursi radıyallahu anhu. Vezuk talebete risaleti’n nuri’s selamete ve’l afiyete fi’d-dini ve’d dünya ve’l ahirah. Veşfi emradana. Vec’ali’l-Kur’ane şifael-lena ve lehum min-külli dain. Vec’alna vec’alhum mine’l hamdine’ş şakirine sürekli. Amin, ve’l hamdü lillahi rabbi’l alemine ve sallallahu ala seyyidina Muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ecme’in. Amin. amin. Amin

TAHMİDİYYE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Ferdun. Hayyun. Kayyumun. Hakemun. Adlun. Kuddusun.

1. Kusur ve noksanlıktan münezzeh olan Allah-u Tealaya (c.c.) iman, Onun birliği, isim ve sıfatlarından her biri için; ezelden ebede kadar isim ve sıfatlarının tecellilerinin tamamı adedince Alemlerin Rabbi olan Alllah’a hamd olsun. Ondan diğer ilah yoktur.

2. Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği ve ona iman için; Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın yaptığı iyilikler, sahip olduğu kemalat, getirdiği meyveler ve sağladığı yararlar adedince ve yeniden o Aleyhissalatü Vesselamın Ali, Ashabı ve ümmetinin haseneleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

3. Kur’an ve ona iman için; Kur’an’ın zihinlerde tasavvur edilen manaları adedince ve onun Kıyamete kadar havada temessül eden söz ve harfleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

4. İman, Kur’an ve İslam nimeti için; melekler, ruhaniler ve mahlukatın bütün vakitlerde yaptıkları tesbihler, getirdikleri hamd, tekbir ve tehliller sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

5. İman ve Kur’an nimeti için; yıldızlar ve onların hareketleri, duruşları ve zerreleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

6. İman ve Kur’an için; bitkiler, ağaçlar ve onların yaprakları, çiçekleri, meyveleri, tohumları, getirdikleri tespih ve hamdleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

7. İman ve Kur’an nimeti için; kuşlar ve kuşcuklar, hayvanlar ve hayvancıklar, onların sesleri ve nefesleri, getirdikleri tespihler ve hamdler sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

8. Allah’ın, yiyecekler ve nimetlerle bize olan ikramları için; taamlar, nimetler ve bunların çeşitleri, kokuları, tatları ve kesimleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

9. Allah’ın iman Kur’an ve Risale-i Işık; Kadir, Miraç, Berat, Regaib geceleriyle bize olan ikramından ötürü, Kadir, Miraç, Berat, Regaib gecelerinin aşireleri (Aşire; bir dakikanın 167 trilyon, 961 milyar 600 milyonda biridir.) ve yeniden Ramazan ayının aşireleri adedince ve Kıyamete kadar Risale-i Ziya’nın yazılan ve okunan harfleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

10. Kur’an nimeti için; inişinden Kıyamete kadar Kur’an’ın söz ve harflerinin okunmasının sevapları sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

11. İman ve Allah’ın razı olduğu şeylerden ibaret olan İslamiyet nimeti için; Mü’min ve Müslümanların yaptıkları iyilikler sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

12. Kur’an, iman ve Risale- Parıltı nimeti için; kainatın zerreleri, terkibleri ve yaptıkları tesbihleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

13. Kur’an, iman ve İslamiyet için; bütün asır ve yerlerdeki ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların damlaları, kuşların nağmeleri, ışıkların parıltıları, çiçeklerin tohumları, meyvelerin çekirdekleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

14. İman ve Kur’an için; madenler ve varlıklar ile bunların hususiyetleri, verdikleri meyveler ve menfaatleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

15. İman, Kur’an ve İslam için; melekler, ruhlar, beşerler, cinler, bitkiler, hayvanlar ve bunların bütün vakitlerde yaptıkları hamtler, ettikleri tespihler sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

16. Kur’an, iman ve Risale-i Işık nimeti için; denizleri, karaları, Arşı, Kürsiyi, Arzı ve Gökleri dolduracak kadar Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamt olsun.

17. Ahiret ve ona iman için; Dünya ve Ahireti dolduracak kadar Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamt olsun.

18. Cennet ve ona iman için; Cennetler dolusu ve sonsuza kadar Allah’ın onların ahalisine yapacağı ikramlar sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamt olsun.

19. Nimetlerinden her birisi için; nimetleri adedince ve Zatının layık olduğu biçimde Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamt olsun.

20. Ey bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve gerçek mabut olan Allah. Ey Dünyada mümin-kafir ayırt etmeden herkesi rızıklandıran Rahman. Ey çok merhamet sahibi ve Ahirette yalnızca Mü’min kullarına bol merhamet edecek olan Rahim. Ey zat, sıfat ve efalinde ortağı bulunmayan fert. Ey gerçek hayat sahibi olan Hay. Ey her şeyi ayakta tutan ve koruyan Kayyum. Ey karar ve kaza sahibi Hakem. Ey mutlak adalet sahibi Adl. Ey kusur ve eksiklikten beri olan ve her şeyi temizleyip arındıran Kuddus

Haber7

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri kocaeli escort bursa escort
hacker sitesi hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar